علاقه مندی (0)
0
با ما تماس بگیرید
02188518747
0

فرم خرید اقساط

نویسنده: گلد سیستم

                 گلد سيستم                                                                                   Gold System

                                                  (Computer System Center )

 

                                                     " فرم اطلاعات اولیه خریدار " 

 

                                                            شماره :                                                                                                       تاريخ : ....../....../......

 

                                                  

 

از آنجايي كه رضايت كامل شما مد نظر گلد  سيستم می باشد كليه  قطعات و مشخصات  مندرج در فرم شماره ( 1) به در خواست

 

شما آماده و ارائه خواهد شد .

 

خريدار: آقای  / خانم  …………………………..... نماينده شركت ……………………………                                        

 

به شماره شناسنامه …………… متولد ………………  نام پدر ………………….......   صادره از………………

 

آدرس منزل  : ………………………………………................................................................................…

 

تلفن : …..……………      استيجاری              مالكيت شخصی        

 

 لطفا" در صورت مالکیت نام صاحب سند را ذکر فرمایید :  ......................................................................................

 

آدرس محل كار : ………………………………….....……......………...…نام شرکت /مؤسسه :........................

 

 تلفن :……………        شركت          كارخانه         سازمان دولتی          سمت در محل مذبور…….…………...…... 

 

نام و مشخصات سه نفر از کسانی  که شما را می شناسند و با شما در ارتباط  نزدیک  هستند جهت دسترسی  ذکر نماييد  :

 

1) نام و آدرس : ..................................................................................................... تلفن : .............................

 

2) نام و آدرس : ..................................................................................................... تلفن : .............................

 

3) نام و آدرس : ..................................................................................................... تلفن : .............................

 

لطفا" شماره حساب خود را جهت پرداخت اقساط  مرقوم فرمایید :   بانک  : ................................شعبه : ...........................        

 

کد شعبه :  ............زمان افتتاح حساب : .................. شماره حساب :............................نام صاحب حساب ......................

  آدرس و تلفن  صاحب حساب  : ..........................................................................................................................

 

 

 

  امضاء خريدار:                                                                         امضاء مسئول فروش گلد سيستم:

   

 

www.goldsystemco.com